Tradícia slovenských remeselníkov

Pod pojem ľudová výroba alebo ľudové remeslá zaraďujeme v etnografii všetky ručné práce, zhotovovanie úžitkových predmetu prevažné s miestnych surovín pre potrebu vlastnej rodiny i pre blízke okolie (napr. spracúvanie textilných vlákien, slamy, lyka, šitie súčasti odevu, vyšívanie, paličkovanie čipiek, spracúvanie dreva, kovov, koze a pod). Remeslá sa často organizovali v cechoch a výrobných spoločenstvách ( kováčstvo, hrnčiarstvo a džbánkarstvo, sklárstvo, garbiarstvo, kožušníctvo, kolárstvo, tesárstvo, tkáčstvo a mnohé iné). Dnes podobná tradícia pokračuje cez remeselnícke firmy alebo remeselníkov združených pod jednou značkou, ako je napríklad Remeslo Strojár alebo Remeslo Stav.

Tradičné remeslá na Slovensku

Na Slovensku boli oddávna rozšírené remeslá zaoberajúce sa spracovaním ľahko dostupného materiálu – dreva (dlabanie, debnárstvo, štiepanie, tokárstvo alebo rezbárstvo), hliny (hrnčiarstvo), skla (sklárstvo, maľba na skle), kovu (drotárstvo, šperkárstvo, kováčstvo), kože (kožušníci, remeniari), tkanín a prírodných pletív. Drevené výrobky sú najpočetnejšie z dôvodu najlepšej dostupnosti materiálu. Drevo sa používalo na výrobu náradia a na stavbu, na tvorbu ozdobných predmetov alebo hudobných nástrojov. Medzi najtradičnejšie remeslá patrí spracovanie dreva na stavbu. Je to remeslo, ktoré zažíva návrat v podobe drevených stavieb, montovaných domov a celkovej orientácie na prírodné stavebné materiály. Použitím tradičných postupov, tradičných materiálov a náradia sa dosahuje vysoká kvalita stavieb, ekologický charakter domu a energetická úspora.

Sofistikované remeslo

Spracovanie kovov si vyžadovalo špecifickejší prístup a špecifickejšie náradia, preto bolo menej rozšírené v porovnaní so spracovaním dreva. Na dedinách býval často len jeden kováč, alebo dokonca jeden kováč na viacero dedín. K remeslám zameraným na spracovanie kovov okrem kováčstva patrí aj šperkárstvo, ktoré sa aj dnes stáva čoraz populárnejším. Dedinské kováčske dielne nahradilo strojové spracovanie kovov, ale jemné spracovanie potrebné pri šperkárstve, zostalo v šikovných rukách remeselníkov do dnes.

Cobbler

Hrnčiarstvo tiež patrí medzi veľmi významné remeslá z minulosti a vyhľadávané aj v súčasnosti. Ide o jedno z najstarších špecializovaných remesiel, pričom sa hlina v oblastiach, kde je v hojnom zastúpení, nepoužívala len na výrobu úžitkových predmetov, ale primárne na výrobu stavebného materiálu, ale dokonca aj stavbu domov. Domy z nabíjanej hliny alebo nepálených tehál sú už zriedkavé, no ekologickí nadšenci sa k týmto postupom s radosťou vracajú z dôvodu výborných izolačných vlastností a environmentálnej neutrality stavebného materiálu. Hrnčiarstvo sa postupom času stalo skôr umeleckou disciplínou ako remeslom, ale aj dnes je často vidieť hrnčiarov používajúcich tradičné postupy na tvarovanie a pečenie hliny.

Tradičné remeselnícke spracovanie skla, podobne ako hliny, ustúpilo pred industrializáciou a strojovou veľkovýrobou. V súčasnosti sú snahy o návrat k tradičnému spracovaniu skla, ktoré však komplikuje náročnosť postupov a nevyhnutnosť špeciálneho vybavenia.

 

FOTO: daseaford, MIMOHE / dollar photo club